Minh Sư chiếc phao cứu hộ của chúng sanh giữa biển đời khổ ải phần 1

Minh Sư Ruma thuyết giảng ngày cuối tuần cho thiền sinh trên toàn thế giới qua mạng internet trong chuyến hoằng pháp của Ngài tại đất nước Miến Điện ngày 09 tháng 07 năm 2017